Gebruiksvoorwaarden dragzter

2022
 

Artikel 1 – Algemeen

Besloten vennootschap met gewone structuur Dragzter.com B.V. (hierna: Dragzter.com) is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 80783309 en is gevestigd aan de Keizersgracht 391A (1016EJ) te Amsterdam, hierna: Dragzter.com. Dragzter.com is de aanbieder van de Applicatie waar Deelnemer gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Applicatie gaat Deelnemer akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deelnemer van de Applicatie dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Applicatie. Als Deelnemer niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Dragzter.com Deelnemer deze Applicatie verder niet te gebruiken. Dragzter.com raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Applicatie te gebruiken, stemt Deelnemer in dat Dragzter.com door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

 

Artikel 2 – Gebruik van de Applicatie

 1. Dragzter.com spant zich in de Applicatie ter beschikking te stellen aan Deelnemer. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Deelnemer heeft toegang tot de Applicatie nadat Deelnemer een account heeft aangemaakt.
 2. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Deelnemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Deelnemer Dragzter.com onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Deelnemer dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Dragzter.com kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. Deelnemer kan nadat er een account en profiel is aangemaakt andere weggebruikers benaderen door hun kenteken in te vullen voor een uitdaging (sprint optie) en/of een flirt (flirt optie). Indien Deelnemer de flirt optie kiest, kan Deelnemer een chat starten met de andere weggebruiker. De andere weggebruiker dient tevens in bezit te zijn van de Applicatie van Dragzter.com.

 

 1. Tevens beschikt de Applicatie over een radar waarmee Deelnemer kan zien op welke afstand de andere gebruiker zich bevindt. Vanuit de radar kunnen Deelnemers een flirt sturen, en bij een wederzijdse match een chat starten.

 

Artikel 3 – Verplichtingen bij het gebruik van de Applicatie

 1. Deelnemer heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Applicatie. Deelnemer is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Applicatie. Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik van de Applicatie:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de Applicatie van Dragzter.com
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Dragzter.com
 5. de Applicatie niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de Applicatie toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
 6. niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Dragzter.com gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Deelnemer verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Dragzter.com komt het recht toe Deelnemer de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Deelnemer.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Deelnemer dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Applicatie.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven. Deelnemer dient als gebruikersnaam zijn kenteken in te vullen.
 6. De Deelnemer is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Deelnemer vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Deelnemer per direct contact op te nemen met Dragzter.com. Deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Deelnemer kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.
 8. Indien Deelnemer zijn inloggegevens kwijtgeraakt is, kan Deelnemer zelf een nieuw wachtwoord aanmaken.
 9. Het is Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is Deelnemer bijvoorbeeld verboden om bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Dragzter.com.
 10. Deelnemer is gehouden om alle aanwijzingen en voorschriften van Dragzter.com omtrent het gebruik van de Applicatie op te volgen.

 

Artikel 4 – Toegang

 1. De Applicatie is in geval van een Apple telefoon in de App Store te vinden. In geval van een Android telefoon kan de Applicatie via de website www.dragzter.com gedownload worden.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Dragzter.com Applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dragzter.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dragzter.com Applicatie tijdig worden verstrekt aan Dragzter.com.
 4. Dragzter.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dragzter.com is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorDragzter.com bekend was.

 

Artikel 5 – Communicatiefaciliteiten

 1. Dragzter.com stelt Deelnemers in staat om berichten te sturen aan Deelnemers indien deze een match zijn. Deelnemers verlenen Dragzter.com toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Dragzter.com zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Deelnemers aan andere Deelnemers doorgeven.
 2. Dragzter.com adviseert Deelnemers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Applicatie. Dragzter.com raadt Deelnemers in het bijzonder aan om geen financiële informatie op te nemen in berichten.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid Applicatie

Dragzter.com staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Dragzter.com streeft ernaar om zich in te spannen om de Dragzter.com Applicatie en de toegang tot de Dragzter.com Applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Deelnemer, doch staat Dragzter.com niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Dragzter.com Applicatie. Dragzter.com is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Dragzter.com Applicatie en het gebruik van de Dragzter.com Applicatie op te schorten. Dragzter.com is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Dragzter.com Applicatie te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Dragzter.com of derden en/of onrechtmatig handelen door Deelnemer, is Dragzter.com gerechtigd om dat deel van de Dragzter.com Applicatie per direct af te sluiten of Deelnemer uit te sluiten van het gebruik. Dragzter.com zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Dragzter.com aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Het recht op het gebruik van de Applicatie door enkel een kenteken van een andere weggebruiker in te vullen is kosteloos.
 2. Het recht om gebruik te maken van de Applicatie is onderworpen zijn aan een periodieke vergoeding die Deelnemer verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Dragzter.com waaronder begrepen interactie met andere gebruikers, de radar, de flirt optie en sprint optie.
 3. Indien Deelnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Dragzter.com gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Dragzter.com Applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

 

Artikel 9 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Deelnemer vrijwaart Dragzter.com vanaf het moment dat Deelnemer zich eerst bedient van de Dragzter.com Applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Dragzter.com.
 2. Dragzter.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Dragzter.com Applicatie of die van gelinkte websites of Applicaties.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Dragzter.com jegens Deelnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Dragzter.com in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is Dragzter.com is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Dragzter.com Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Dragzter.com Applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Deelnemer.
 5. Dragzter.com staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dragzter.com verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Dragzter.com is niet aansprakelijk voor het feit dat Deelnemer de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Dragzter.com aansprakelijk indien Deelnemer zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Dragzter.com vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dragzter.com. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Dragzter.com dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Dragzter.com, alsmede op de goede naam van Dragzter.com. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Dragzter.com Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Dragzter.com Applicatie berusten uitsluitend bij Dragzter.com en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Deelnemer.
 2. Deelnemer heeft een niet-exclusief recht om de Dragzter.com Applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Dragzter.com Applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Dragzter.com. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Deelnemer afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de Applicatie dient. Het is Deelnemer verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Dragzter.com of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Dragzter.com Applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 11 – Klachten

 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de diensten die via de Dragzter.com Applicatie van Dragzter.com worden aangeboden is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@dragzter.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dragzter.com de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Dragzter.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

 

Artikel 14 – Wijzigingen

Dragzter.com heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Deelnemer de gewijzigde voorwaarden via de Dragzter.com Applicatie inzien.

 

Artikel 12 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dragzter.com en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Dragzter.com en Deelnemer worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.